Geschiedenis van de speeltuin(en)

Een deel van het vrijwilligerswerk is het beheren van een ruime speeltuin met trapveld aan de Liemendijk. Ook deze speeltuin kent een grote historie.

De allereerste speeltuin bestond uit enkele toestellen naast een woning op de hoek Wortelstraat/Gedempte Zoutsloot.

De tweede versie van de speeltuin verrees zoals eerder genoemd aan de oostzijde van het veld aan de Liemendijk waar voorheen de Harlinger camping lag. Het was-en-plasgebouw werd het nieuwe onderkomen voor de wijkspullen. Toestellen waren gemaakt door ¬†medewerkers van scheepswerf ‘Welgelegen’ en van bijna onverwoestbaar materiaal. De rolton met scheepslagers is, hoewel aangepast aan de eisen van nu, nog steeds een vertrouwd onderdeel van de huidige speeltuin.

Op het grasveld aan de westzijde stond eerst een ballonnenfabriek(Delftse Rubber Industrie). Nadat deze was afgebrand in 1982 werd in 1989 het terrein afgegraven en opgehoogd volgens de toen geldende regels.

Het zelfde jaar overlegde men met de toenmalige wedhouder Jan de Kroon over de nieuw aan te leggen speelplek op ruimer terrein. In de indeling paste ook een kaatsveld.

Toestellen werden ontworpen door Ger de Wilde en waren allemaal van hout. Andere werden herplaatst. Op 2 juli 1992 werd de nieuwe (3e) speeltuin geopend op het westelijk deel van het veld door dhr. Henk de Vries omdat hij tevens oprichter was geweest van de speeltuinvereniging.

In 1999 werd het logboek voor de speeltuin in het leven geroepen vanwege strenger wordende veiligheidsregels. Het logboek maakte dat men de staat van onderhoud per toestel beter bij kon houden.

In 2002 werd een bodemonderzoek gedaan mede omdat er bouwplannen waren voor de huizen van het huidige Grachtswalplein. De aangescherpte regels voor vervuiling en bodemsanering maakten dat de speeltuin ontruimd moest worden en er grond ter dikte van 1a2 meter vervangen moest worden. De houten toestellen hebben het vervoer niet doorstaan maar voldeden ook niet meer geheel aan de strenge regels.

Plannen voor de 4e speeltuin werden gemaakt. De huidige speeltuin werd gerealiseerd aan de oostkant van het deels bebouwde veld met een trapveld aan de west zijde.

Vele uren van voorbereiding maakten het mogelijk dat deze speeltuin op 28 mei 2005 geopend kon worden door voorzitter Ellert Nieveen en burgervader Chris Arlman. De voor de gelegenheid in het leven geroepen feestcommissie zorgde voor een vol en spetterend feestprogramma.

Het is er vanaf het begin vaak gezellig druk omdat de speeltuin niet alleen door wijkbewoners met hun kroost bezocht wordt maar ook door toeristen, passanten van boten en mensen uit omliggende dorpen/wijken die zomers de picknickdeken meenemen.